Tập bản đồ thế giới và các châu lục. Bản đồ của các quốc gia và du lịch hấp dẫn.

Fredrikstad

. Trung tâm hành chính của đô thị này là thành phố Fredrikstad.

Thành phố Fredrikstad đã được thành lập năm 1567 bởi vua Frederik II, và được lập thành một đô thị vào ngày 1 tháng 1 năm 1838 (xem formannskapsdistrikt). Đô thị nông nghiệp Glemmen đã được sáp nhập với Fredrikstad vào ngày 1 tháng 1 năm 1964. Các đô thị nông nghiệp Borge, Onsøy, Kråkerøy, và Rolvsøy đã được sáp nhập với Fredrikstad vào ngày 1 tháng 1 năm 1994.
Fredrikstad có 5 vùng hành chính: Sentrum, Borge, Rolvsøy, Kråkerøy, và Onsøy.

Bản đồ của Fredrikstad
Google Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Fredrikstad
Google Earth
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Fredrikstad
Bing Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Fredrikstad
Nokia Maps
1024 x 768 điểm ảnh