Tập bản đồ thế giới và các châu lục. Bản đồ của các quốc gia và du lịch hấp dẫn.

Châu Phi

Châu Phi (hay Phi Châu) là châu lục đứng thứ ba trên thế giới về dân số, sau châu Á và Châu Mỹ, và lớn thứ ba trên thế giới, theo diện tích sau châu Á và châu Mỹ. Với diện tích khoảng 30.221.532 km² (11.668.599 mi²) bao gồm cả các đảo cận kề thì nó chiếm 20,4% tổng diện tích đất đai của Trái Đất. Với 800 triệu dân sinh sống ở 54 quốc gia, nó chiếm khoảng 1/7 dân số thế giới.

Quốc gia

Bản đồ của Châu Phi
Google Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Châu Phi
Google Earth
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Châu Phi
Bing Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Châu Phi
Nokia Maps
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ của Châu Phi
Africa Map.jpg
4,800 x 5,250 điểm ảnh
Bản đồ của Châu Phi
Africa Map.jpg
2,663 x 2,639 điểm ảnh
Bản đồ của Châu Phi
Africa Map.jpg
2,000 x 2,081 điểm ảnh
Bản đồ của Châu Phi
Africa Map.jpg
2,000 x 2,050 điểm ảnh
Bản đồ của Châu Phi
Africa Map.jpg
1,536 x 1,866 điểm ảnh
Bản đồ của Châu Phi
Africa Map.jpg
1,525 x 1,440 điểm ảnh
Bản đồ của Châu Phi
Africa Map.jpg
1,519 x 1,902 điểm ảnh
Bản đồ của Châu Phi
Africa Map.jpg
1,516 x 1,894 điểm ảnh
Bản đồ của Châu Phi
Africa Map.jpg
991 x 1,030 điểm ảnh
Bản đồ của Châu Phi
Topographic map of Africa.jpg
9,600 x 10,500 điểm ảnh
Bản đồ của Châu Phi
Africa 1909, Edward Hertslet (...
8,776 x 9,562 điểm ảnh
Bản đồ của Châu Phi
1794 Boulton and Anville Wall ...
5,988 x 5,025 điểm ảnh