นครรัฐวาติกัน

.gif

นครรัฐวาติกัน (State of the Vatican City) ตั้งอยู่ในกรุงโรม ประเทศอิตาลี เป็นที่ประทับของ พระสันตะปาปา ซึ่งเป็นประมุขสูงสุดแห่งศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก นครรัฐวาติกันจัดว่าเป็นประเทศ ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก ศูนย์กลางคือ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ออกแบบโดยมีเกลันเจโล

การปกครองเป็นแบบอำนาจเบ็ดเสร็จ อำนาจตกอยู่ที่พระสันตะปาปาเพียงผู้เดียว จะหมดวาระก็ต่อเมื่อสิ้นพระชนม์ พระสันตะปาปาองค์ปัจจุบันคือ สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16

แผนที่ของนครรัฐวาติกัน
Google Maps
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของนครรัฐวาติกัน
Google Earth
1024 x 768 พิกเซล
แผนที่ของนครรัฐวาติกัน
Vatican-City Map.png
3,008 x 1,709 พิกเซล
แผนที่ของนครรัฐวาติกัน
Vatican-City Map.png
2,888 x 2,230 พิกเซล
แผนที่ของนครรัฐวาติกัน
Vatican-City Map.png
2,534 x 1,951 พิกเซล
แผนที่ของนครรัฐวาติกัน
Vatican-City Map.jpg
2,528 x 1,945 พิกเซล
แผนที่ของนครรัฐวาติกัน
Vatican-map.png
3,008 x 1,709 พิกเซล
แผนที่ของนครรัฐวาติกัน
Map of Vatican City.jpg
2,528 x 1,945 พิกเซล
แผนที่ของนครรัฐวาติกัน
Vatican City OSM 20110615.png
2,230 x 1,753 พิกเซล
แผนที่ของนครรัฐวาติกัน
vaticancity.jpg
1,387 x 1,378 พิกเซล
แผนที่ของนครรัฐวาติกัน
1280px-Map of Vatican City.jpg
1,280 x 985 พิกเซล
แผนที่ของนครรัฐวาติกัน
img 1793-2.jpg
3,108 x 2,699 พิกเซล
แผนที่ของนครรัฐวาติกัน
map of vatican city.jpg
2,528 x 1,945 พิกเซล
แผนที่ของนครรัฐวาติกัน
Vatican-City-Map.jpe
2,230 x 1,753 พิกเซล