Podró¿e do San José, Zdjêcie satelitarne Mapa San José, Fizyczna Mapa San José, Geograficzna Mapa San José, Topograficzna Mapa San José, Polityczna Mapa San José, co zwiedziæ.

San José

San José - urugwajski departament po³o¿ony w po³udniowej czê¶ci kraju, nad estuarium La Plata. S±siaduje z nastêpuj±cymi departamentami: na zachodzie z Colonia, na pó³nocy z Flores, na wschodzie z kolei z Florida i Canelones, a na po³udniowym wschodzie z Montevideo.

O¶rodkiem administracyjnym oraz najwiêkszym miastem tego powsta³ego w 1816 r. departamentu jest San José.

Powierzchnia San José wynosi 4 992 km. W 2004 r. departament zamieszkany by³ przez 103 104 osoby, co dawa³o gêsto¶æ zaludnienia 20,7 mieszk./km.

Miasto

Mapa San José
Google Maps
1024 x 768 pikseli
Mapa San José
Google Earth
1024 x 768 pikseli
Mapa San José
Bing Maps
1024 x 768 pikseli
Mapa San José
Nokia Maps
1024 x 768 pikseli