Tập bản đồ thế giới và các châu lục. Bản đồ của các quốc gia và du lịch hấp dẫn. Google Trái đất hay Google Earth là một phần mềm mô phỏng quả địa cầu có tên gọi gốc là Earth Viewer, được tạo ra bởi công ty Keyhole, Inc, đã được mua lại bởi Google vào năm 2004. Nó tạo ra bản đồ thế giới dựa vào những hình ảnh chi tiết được chụp từ vệ tinh, những hình chụp trên không trung và hệ thống GIS.

Google Trái đất - Thế Giới

Bản đồ Thế Giới
Google Earth
1024 x 768 điểm ảnh
Bản đồ Thế Giới
World Map.jpg
7,874 x 5,605 điểm ảnh
Bản đồ Thế Giới
World Map.jpg
5,545 x 3,007 điểm ảnh
Bản đồ Thế Giới
World Map.jpg
5,511 x 3,002 điểm ảnh
Bản đồ Thế Giới
World Map.jpg
5,400 x 2,700 điểm ảnh
Bản đồ Thế Giới
World Map.jpg
4,800 x 2,400 điểm ảnh
Bản đồ Thế Giới
World Map.jpg
4,014 x 2,141 điểm ảnh
Bản đồ Thế Giới
World Map.jpg
2,058 x 1,746 điểm ảnh