Vítejte na stránkách WorldMapFinder, Vyhledávání Mapa Libérie. Politické, reliéfní, slepé, satelitní a online mapy svìta.

Libérie

.gif

Libérie je stát v Africe, který se nachází na západním pobøe¾í kontinentu, jeho¾ bøehy omývá Atlantský oceán. Jeho sousedy jsou Guinea, Pobøe¾í slonoviny a Sierra Leone. Libérie má teplé rovníkové klima s nejvìt¹ím mno¾stvím de¹»ových srá¾ek v létì spolu se silnými vìtry v suchém období. Zalidnìné Pepøonosné pobøe¾í je tvoøeno pøevá¾nì mangrovovými lesy, zatímco vnitrozemí je zalesnìno jen øídce, pøecházející v otevøenou rovinu se su¹¹ími pastvinami. Od roku 1989 byla Libérie svìdkem dvou obèanských válek, které vyhnaly ze svých domovù nìkolik set tisíc obyvatel a zdevastovaly státní ekonomiku.

Mapa Libérie
Google Maps
1024 x 768 pixelù
Mapa Libérie
Google Earth
1024 x 768 pixelù
Mapa Libérie
Bing Maps
1024 x 768 pixelù
Mapa Libérie
Nokia Maps
1024 x 768 pixelù
Mapa Libérie
Liberia Map.jpg
3,037 x 2,257 pixelù
Mapa Libérie
Liberia Map.png
2,728 x 2,048 pixelù
Mapa Libérie
Liberia Map.png
2,728 x 2,048 pixelù
Mapa Libérie
Liberia Map.jpg
2,000 x 1,892 pixelù
Mapa Libérie
Liberia Map.jpg
1,861 x 1,949 pixelù
Mapa Libérie
Liberia Map.jpg
1,397 x 1,736 pixelù
Mapa Libérie
Liberia Map.jpg
1,397 x 1,736 pixelù
Mapa Libérie
Liberia Map.jpg
1,000 x 1,010 pixelù
Mapa Libérie
Liberia Map.jpg
1,000 x 1,010 pixelù
Mapa Libérie
Liberia Map.jpg
713 x 703 pixelù
Mapa Libérie
Liberia Regions map.png
2,000 x 1,892 pixelù
Mapa Libérie
Liberia districts.png
1,601 x 1,025 pixelù