smlogo.gif

亚美尼亚地图

Worldvis_war30453spon_468x60.gif
  世界地图  |  世界地图 搜索网站 
  亚美尼亚地图 : 世界地图  > 欧洲地图  > 亚美尼亚地图
地图-亚美尼亚 Google-亚美尼亚 地球-亚美尼亚 天气-亚美尼亚
看亚美尼亚地图, 去亚美尼亚旅游, 世界地图艘索网是专门为亚美尼亚旅游者而设立的亚美尼亚地图搜索网站。
  地图 - 亚美尼亚 EnKrJpDeEsFrItPtNlRuPlSvNoDkFiTrVnIdHuArThElUkCsBgRoHr
自定义搜索
亚美尼亚
Armenia.gif
亞美尼亞共和國,簡稱亞美尼亞(Hayastan)是一個位於歐亞交界、高加索地區的山區小國,也是在蘇聯瓦解之後獨立而出的許多共和國之一,首都為埃里温。

亚美尼亚位于西亚外高加索的南部、亚美尼亚高原的东北部,面积29800平方公里。其西与土耳其,北与格鲁吉亚、东与阿塞拜疆、南与伊朗接壤。境内多高山,90%多的地区海拔1000米以上,崇山峻岭向南一直绵延到土耳其境内。地理最高点是西北高地上的阿拉加茨山,海拔4090米。东部有塞凡洼地,洼地中的塞凡湖面积1360平方公里,为亚美尼亚境内最大的湖。主要河流为阿拉克斯河。

气候属亚热带高山气候,干燥寒冷是其主要特色。1月平均气温攝氏-2~12度;7月平均气温攝氏24~26度。
维基百科-亚美尼亚
亚美尼亚地图
美尼行政
亞拉拉特省地图 亞馬維爾省地图 阿拉加措特恩省地图 格加爾庫尼克省地图
科泰克省地图 洛里省地图 塔武什省地图 瓦約茨佐爾省地图
希拉克省地图 休尼克省地图
城市
阿博地图 阿拉迪地图 阿塔沙特地图 赫拉丹地图
加瓦地图 久姆里地图 葉里溫地图 葉里溫地图
瓦加尔沙帕特地图 瓦纳佐尔地图
贊助商連結
搜索结果 - 亚美尼亚地图 RSS
亚美尼亚地图
Google地图-亚美尼亚地图

Google Maps
1024 x 768 pixels
亚美尼亚地图
Google地球-亚美尼亚地图

Google Earth
1024 x 768 pixels
亚美尼亚地图
Bing 地球-亚美尼亚地图

Bing Maps
1024 x 768 pixels
亚美尼亚地图
诺基亚地图-亚美尼亚地图

Nokia Maps
1024 x 768 pixels
亚美尼亚地图
亚美尼亚地图 - Armenia_Map.png
Armenia_Map.png
3038 x 2257 pixels - 1410k
www.freemapviewer.com
亚美尼亚地图
亚美尼亚地图 - Armenia_Map.jpg
Armenia_Map.jpg
1437 x 1393 pixels - 461k
www.freemapviewer.com
亚美尼亚地图
亚美尼亚地图 - Armenia_Map.jpg
Armenia_Map.jpg
1409 x 1546 pixels - 668k
www.freemapviewer.com
亚美尼亚地图
亚美尼亚地图 - Armenia_Map.jpg
Armenia_Map.jpg
1409 x 1544 pixels - 541k
www.freemapviewer.com
亚美尼亚地图
亚美尼亚地图 - Armenia_Map.png
Armenia_Map.png
1318 x 1305 pixels - 3085k
www.freemapviewer.com
亚美尼亚地图
亚美尼亚地图 - Armenia_Map.png
Armenia_Map.png
1316 x 1249 pixels - 259k
www.freemapviewer.com
亚美尼亚地图
亚美尼亚地图 - Armenia_Map.png
Armenia_Map.png
1169 x 1198 pixels - 301k
www.freemapviewer.com
亚美尼亚地图
亚美尼亚地图 - Armenia_Map.jpg
Armenia_Map.jpg
1101 x 1123 pixels - 240k
www.freemapviewer.com
亚美尼亚地图
亚美尼亚地图 - flag_map_of_armenia-4444px.png
flag_map_of_armenia-4444p...
4444 x 4486 pixels - 188k
flagartist.com
亚美尼亚地图
亚美尼亚地图 - Armenia_SGE.jpg
Armenia_SGE.jpg
3300 x 2550 pixels - 1165k
worldmap.org
亚美尼亚地图
亚美尼亚地图 - Armenia_Bible.jpg
Armenia_Bible.jpg
3300 x 2550 pixels - 1103k
worldmap.org
亚美尼亚地图
亚美尼亚地图 - Armenia_JFILM.jpg
Armenia_JFILM.jpg
3300 x 2550 pixels - 1156k
worldmap.org
亚美尼亚地图
亚美尼亚地图 - armenia-vector-map.jpg
armenia-vector-map.jpg
2953 x 2953 pixels - 1875k
map-armenia.com
亚美尼亚地图
亚美尼亚地图 - armenia_and_georgia_map__360-2_.jpg
armenia_and_georgia_map__...
2880 x 3408 pixels - 1146k
www.armenianancestrybook.com
亚美尼亚地图
亚美尼亚地图 - Armenia_CARMAC-Sites90F291.jpg
Armenia_CARMAC-Sites90F29...
2766 x 2653 pixels - 1023k
www.heifer.org
亚美尼亚地图
亚美尼亚地图 - 12781816861030991453armenia_flag_map.png
12781816861030991453armen...
2048 x 2069 pixels - 129k
www.clker.com
|
 1  2  3  4  5  6  7  更多地图搜索结果
  About WorldMapFinder  -  Contact us   © 2002 - 2014 WorldMapFinder 
En Kr Jp Cn De Es Fr It Pt Nl Ru Pl Sv No Dk Fi Tr Vn Id Hu Ar Th El Uk Cs Bg Ro Hr